Podnikový informačný systém HELIOS iNuvio Dubnica | Prodata plus

Podnikový informačný systém HELIOS iNuvio Dubnica

Aj v lokalite Dubnica pre vas ponúkame profesionálnu službu podnikový informačný systém helios inuvio.

Systém je v sektore SME (Small Medium Enterprise) obľúbený pre svoju mimoriadnu intuitívnosť. Ako užitočný nástro pre podpikový manažment automatizuje rutinné operácie, pričom zjednodušuje chod podniku a poukazuje na možnosti znižovania nákladov.

Ak ste v oblasti Dubnica a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu podnikový informačný systém helios inuvio.

Silný a stabilný partner

Podpora zaručená

 • na trhu už vyše štvrť storočia
 • veľmi žiadaný systém v sektore malých a stredných podpikov
 • viac ako 6 000 inštalácií

Vybrané funkcionality

 • Ekonomika
 • Obchod a marketing
 • Skladová evidencia
 • Mzdy a personalistika
 • Výroba
 • CRM
 • Nástroje prispôsobenia
 • Workflow
 • Business inteligence
 • Clá
 • Document management systém
 • Servis a služby
 • Doprava
 • Mobility
 • Document management systém
 • E-commerce

Odvetvové riešenia pre

 • Účtovné firmy
 • Automobilová výroba
 • Elektrotechnická výroba
 • Energetika
 • Doprava a špedícia
 • Maloobchod
 • Veľkoobchod
 • Potravinársky priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Výroba plastov
 • Poľnohospodárstvo

Financie a ekonomika

V oblasti financií, viac ako v každej inej je nevyhnutné mať istotu, že informačný systém je vždy v súlade s legislatívou. Finančný manažment sa v súčasnosti nezaobíde ani bez nástrojov, ako Controling, Reporting, Finančná analýza, Evidencia pohľadávok a záväzkov či práca s majetkom spoločnosti. HELIOS iNuvio zaručeje ľahký prístup ku všetkým kľúčovým informáciam.

Účtovníctvo a ekonomika

Účtovník ocení jednoduchý , rýchly a prispôsobivý účtovnícky program. Prácu spríjemní elektornické vypĺňanie formulárov, komunikovanie s bankami a verejnou správou, ako aj automatické predvypĺňanie a generovanie výkazov. Systém HELIOS iNuvio ponúka:

 • legislatívnu podporu
 • optimalizovanie vstupných dát
 • podporu komunikácie s externými subjektami
 • podporu platieb v cudzích menách
 • controling a reporting
 • finančné analýzy
 • vedenie záznamov o pohľadávkach a záväzkoch
 • prácu s majetkom
 • možnosť vytvárať vlastné zostavy
 • výmenu štrukturovaných dátových správ medzi počítaťovými aplikáciami prostredníctvom nadnárodných noriem
 • uľahčunie prenosu a spracovania dokumentov medzi obchodnými partnermi
 • znižunie pracovnej záťaže

Finančné analýzy

 • spôsob definovania indikátorov
 • druhy finančnej analýzy
 • vyhodnotenie z hľadiska času a organizačnej štruktúry
 • výstupné zostavy
 • plánovanie a rozpočet
 • metóda vytvárania plánu/rozpočtu
 • vyhodnotenie plánu/rozpočtu

Creditcheck

 • sledovanie dôveryhodnosti zákazníka

Mzdy manažment ľudských zdrojov

Modul Mzdy umožňuje efektívne spracovanie všetkých druhov miezd, jednoduché vedenie záznamov o zamestnancoch a ich mzdových údajoch či tlač potrebných správ a formulárov pre rôzne úrady. Nábor zamestnancov, evidencia a hodnotenie ich zručnosti, nasledné vzdelávanie.

Mzdy

 • Základná mzdová funkcionalita
 • optimalizovanie vstupných dát
 • zaručená právna korektnosť
 • elektornická komunikácia so štátnymi inštitúciami
 • podpora účtovníckych firiem
 • jednoduchá vytváranie hlásení
 • štatistické vyýstupy
 • vyúčtovanie miezd
 • variabilita mzdových kalendárov
 • kontrolné mechanizmy

Personalistika

 • organizačná štruktúra HR -schpnosť vytvárať personálneho "pavúka"
 • priradenie zručnosti a znalosti zamestnancom a žiadateľom o pracovnú pozíciu
 • registrer uchádzačov o prácu
 • výberový proces - umožní registráciu  a vyhľadávanie vhodných kandidátov zo vstupnýcg údajov z externých a interných zdrojov
 • lekárske prehliadky a školenia zamestnancov - účtovníctvo, sledovanie a plánovanie
 • osobné zložky - umožní zadávať, viesť a vyhodnocovať osobné údaje zamestnancov

Maloobchod

Maloobchodné podnikanie je rozšírené medzi menšími firmami a živnostníkmi. Jednotnou požiadavkou na softvér pre firmy z tejto oblasti je pokladničný predaj prepojený s časťami systému.

Riešenie integrácie s internetovými obchodmi, komunikácie medzi ústredím a jednotlivými kanceláriami, jasné stanovenie cien, zliav a obchodných podmienok v závislosti od skupín zákazníkov a grafick vyhodnocovanie šetrí používateľom veľa času a práce.

Veľkoobchod

Oblasť veľkoobchodu je logicky úzko prepojená s maloobchodom. Väčšina týchto spoločností sa zaoberá maloobchodnými a zároveň veľkoobchodnými aktivitami, ateda má vlasné predajne. Preto je dôležité aby informačný systém pokrýval požiadavky oboch oblastí.

Doprava a špedícia

Riešenie dopravy je určené spoločnostiam, ktoré používajú nákladné či osobné vozidlá a mechanizmy bez ohľadu na to, či je to ich hlavná činnosť alebo na mimoriadne účely. Používatelia využijú hlavne pohodlné plánovanie a evidenciu jázd, sledovanie technického stavu vozidiel, ale, samozrejme, aj evidenciu a vyúčtovanie cestovných nákladov, s prepojením priamo na ekonomiku. Ďalšou pridanou hodnotou je možnosť vypočítať daň z motorových vozidiel, či mať záznamy o poistných udalostiach. Prepravné služby -riešenie je určené pre spoločnosti poskytujúce prepravu celokamiónových (Špedícia) aj kusových (Zberná služba) zásielok v rámci SR aj zahraničia.

Servis a služby

Medzi spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním služieb patria napríklad autoservis, čistiareň, ale aj nejaká agentúra. Napriek rozdielom v type odvetvia majú jednu spoločnú vec - úplne závisia od spokojnosti zákazníkov. ich neoceniteľnými pomocníkmi sú napr. Obchodná evidencia servisných aktivít, Automatické generovanie servisnej zákazky, Objednávanie náhradných dielov, Rezervácia materiáli, Evidencia servisných úkonov a iné funkcionality súvisiace s typom ich podnikania. Informačný systém Asseco HELIOS iNuvio vám umožní

 • uchovávanie záznamov o požiadavkách (dispečing)
 • rozpis servisných služieb
 • reklamácie
 • pridelenie úloh servisným technikom
 • plánovanie pravidelných revízií, kontrol
 • sledovanie nákladov na servis
 • vyhodnotenie predaja náhradných dielov a služieb.

Čo potrebujete pre Vašu prevádzku?

Našim cieľom je aby sme Vám poskytli konečné riešenie pre plnohodnotnú správu vašej firmy. Modulárnosť systému Asseco HELIOS iNuvio vám umožní zaviesť systém otimalizovane podľa vašich aktuálnych predstáv a požiadaviek. Následne si môžete systém rozširovať na základe potrieb a tým prispôsobovať systém podľa rastu vašich požiadaviek. Naši pracovníci Vám radi odporučia a nakonfigurujú systém tak, aby bol pre Vás po všetkých stránka optimálny.

 Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

certified partner Asseco Solutions a.s.

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU