Asseco HELIOS Orange

Helios Orange - Prehliadka systému

Helios Orange je podnikový informačný systém určený pre menšie a stredne veľké podniky.
Neponúkame demo verziu na stiahnutie, pripravili sme však pre vás krátku prehliadku systému.

1. GADGETS

Helios Gadgets slúži na zobrazovanie požadovaných informácií pomocou miniaplikácie v bočnom paneli vo Windows (Vista a vyšší).
Ide napríklad o zobrazovanie stavu účtu, celkových pohľadávok a záväzkov, finančného stavu skladov alebo sledovanie fakturácie v mesiaci.

 

2. WORKFLOW

Možnosť aktívneho upozornenia na vybrané úlohy či udalosti v informačnom systéme. Dajú sa vizualizovať viacerými spôsobmi:

A) „Stromček“ úloh v Heliose

 

B) Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam

Pasívny výstup workflow (nie je viazané len na workflow) môže byť vizualizácia konkrétneho záznamu, ktorý spĺňa určité podmienky. Napríklad:

 

C) HeInfo

HeInfo je samostatne fungujúca aplikácia, ktorá stráži na základe užívateľom vytvorených definícií rozličné udalosti, ku ktorým v rámci DB Helios Orange dochádza a o týchto udalostiach (stavoch) užívateľa informovať prostredníctvom nadefinovaných akcií (úloha, doklady k fakturácii, objednávky z e-shopu, stav, ...).

 

3. MOŽNOSTI REPORTINGU

Manažérsky informačný systém obsahuje nástroje na zobrazenie dát. V systéme Helios Orange je zobrazený vždy (rovnako ako Nástroje prispôsobenia, Číselníky a Pomocné číselníky). Súčasťou tohto modulu sú prehľady:

Kontingenčné tabuľky:

Variabilný nástroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie a náhľad na dáta v 3 dimenziách - riadky, stĺpce a sledované hodnoty.
Kontingenčné tabuľky je možné jednoducho exportovať / importovať. Preto nie je problém danú zostavu vytvoriť u nás a zaslať vám ju e-mailom, ak si tú zostavu nedokážete vytvoriť vlastnými silami. Príklad u faktúr vydaných.

 

Grafy:

Vo svojej podstate ide o grafické zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Rovnako ako kontingenčné tabuľky i Grafy je možné exportovať / importovať.

 

Master x Detail:

Master x Detail je zvláštna a zaujímavá funkcia, ktorá umožňuje sledovať čiastkové prehľady v hlavnom prehľade - teda taká" zostava v zostave". Vnorené prehľady samozrejme musia mať vzťah k hlavnému záznamu zostavy. V jednom hlavnom prehľade môžem mať aj viac vnorených prehľadov.
Napr. v Číselníka organizácií chcem zobraziť informácie o neuhradených pohľadávkach, prehľad zákaziek a info o bankovom spojení.

 

Zostavy: (t.j. pôvodné Uložené filtre)

Každý prehľad môže mať ľubovoľný počet uložených preddefinovaných zostáv - čiže filtrov. Okrem štandardných funkcií je možné využiť aj tzv. farebné rozlíšenie - teda pomocou jazyka SQL definovaná podmienka je prevedená napr. na farbu. Ukážka možnosti vizualizácie rozpracovanosti obchodných zákaziek dvoma rôznymi pohľadmi.
Prehľad obchodných zákaziek. Aké stĺpce, číselníky, apod. je plne variantné podľa potrieb zákazníka, napríklad:

 

Dataskop:

Dataskop je užívateľský prehľad, ktorý umožňuje vytvoriť pre užívateľov vlastnú pracovnú plochu "strom aktivít". Jeden záznam v Dataskope obsahuje stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie zozbierané naprieč modulmi systému Helios Orange. Môže byť definovaný ľubovoľný počet záznamov / stromov.
Dataskop využíva všetky nástroje - Zostavy, Kontingenčné tabuľky, Grafy a Master x Detailov

 

OLAP kocky:

OLAP kocky slúžia na usporiadanie veľkého objemu dát tak, aby boli zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Dátové kocky sa skladajú z definície dimenzií a metrík. Metriky sú väčšinou číselné hodnoty, ktoré má zmysel porovnávať, sčítavať atď. (predajná cena, marža). Na tieto metriky sa potom pozeráte cez dimenzie (organizácia, dátum, sortiment).

 

Manažérske rozhranie:

Manažérske rozhranie je komfortný nástroj, ktorý je plne integrovaný v prostredí MS Excel. Priamym prepojením na databázy systému Helios Orange umožňuje načítať a online vyhodnotiť potrebné dáta. Práca s dátami je jednosmerná, dáta nie je možné meniť, iba ich zobrazovať.

 

4. MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

V rámci individuálneho prispôsobenia systému je možná aj vizuálna zmena rozhrania, vrátane textov, obrázkov, atď.
Príklady vizualizácie Heliosu v predvolenom stave (obr.1) a individuálne upravený zákazníkom (obr. 2.).

 

5. ĎALŠIE PRÍKLADY VIZUALIZÁCIE SYSTÉMU

Príklady práce s dokumentmi - alternatívna vizualizácia pohľadu na dokumenty v systému

 

"Sprievodca" činností - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom.
(Vľavo je nadefinovaný strom procesu - systém automaticky ponúkne, čo má používateľ robiť a vpravo "pomocníček" zobrazuje pomocný text, komentujúci požadovanú operáciu / činnosť)

 

Previazanosť dokladov - je presne dohľadateľné, aké ďalšie doklady / (činnosti) vznikli z prvotnej ponuky.

 

Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

 

Príklad evidencie marketingových akcií

 

Ukážka previazanosti systému - organizácia a nadväznosť na doklady tovarov a služieb.
"Nad" záznamom organizácie možno dohľadať / otvoriť prehľady dokladov, položiek, zákaziek, všetkých rokovaní, dokumentov, a iné...

 

Moduly systému su rozdelené na základné časti:

-          Ekonomika

-          Skladové hospodárstvo

-          Obchod

-          Mzdy a personalistika

-          CRM systém

-          Riadenie výroby

Ekonomický software Helios Orange 

Účtovný modul Ekonomika zaistí, že pri rozhodovaní o kľúčových ekonomických záležitostiach vašej spoločnosti budete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším informáciám.

 

 

 

Legislatívna podpora a garancia legislatívnej správnosti

Jednoduchý controlling a reporting

Optimalizácia zadávania dát

Efektívna kontrola financií, procesov a účtovných zápisov

Finančné analýzy

Podpora komunikácie s externými subjektmi

Evidencia záväzkov a pohľadávok

Podpora účtovania v cudzích menách

Práca s majetkom

Možnosť tvorby vlastných zostáv

 

Skladové hospodárstvo - program Helios Orange 

Modul Skladové hospodárstvo slúži na  vedenie skladovej agendy, tvorbe skadových dokladov a inventúr. Pri každej skladovej karte je možné evidovať množstvo údajov (skladové ceny, súvisiace náklady, merné jednotky, dodávateľov a pod.) a získať presný prehľad o zmenách stavu na sklade, pohybe výrobných čísiel a umiestnení.

Efektívne vytváranie záznamov

Evidencia skladových zásob na ľubovoľnom počte skladov

Voliteľná metóda evidencie skladu

Skladové doklady

Stav skladu

Inventúry skladových zásob

Umiestnenie tovaru na sklade (lokácia)

Podpora čiarových kódov

Výrobné čísla / šarže

Súvisiace náklady

Cudzie meny

Externá komunikácia – výstupy, Controlling

 

Obchod, modul na riadenie skladových zásob - Helios Orange 

Modul Obchod slúži na efektívne riadenie skladových zásob z pohľadu nákupu a predaja tovaru, výrobkov, materiálov či služieb a je úzko spojený s modulom Skladové hospodárstvo. Podporuje automatické operácie objednávania v závislosti od potrieb predaja či výroby a poskytuje vyhodnocovací nástroj obchodných aktivít.

Efektívne obstarávanie obchodných dokladov

Rozsiahly systém cenotvorby

Cudzie meny

Podpora čiarových kódov

Práca s výrobnými číslami / šaržami

Podpora optimalizácie a plánovania skladových zásob

Automatické generovanie dodávateľských objednávok

Komplety (kusovníky)

Evidencia obalov

Väzby na ďalšie moduly

Externá komunikácia

Výstupy, controlling

Došlé objednávky

 

Mzdový modul - program Helios Orange 

Mzdový modul umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd, evidenciu personálnych a mzdových údajov zamestnancov, tlač zostáv a formulárov pre jednotlivé úrady. Vybrané formuláre môžete posielať elektronicky cez Elektronický zber údajov pre účely Sociálnej poisťovne príp. cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní.

Základná mzdová funkcionalita

Optimalizácia zadávania dát

Garancia legislatívnej správnosti

Elektronická komunikácia s úradmi štátnej správy

Podpora účtovných firiem

Jednoduchá tvorba zostáv

Štatistické výstupy

Účtovanie miezd

Variabilita mzdových kalendárov

Kontrolné mechanizmy

Personalistika

 

CRM systém - program Helios Orange 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi priamo ovplyvňuje ziskovosť firmy. Modul CRM programu Helios Orange slúži k evidencii a k následnému spracovaniu kontaktov s obchodnými partnermi a pomáha nadväzovať nové obchodné vzťahy. Použitie CRM systému nie je viazané legislatívou a je len na zákazníkovi, akým spôsobom bude modul využívať.

 

Riadenie servisných zákaziek

Evidencia úloh

Riadenie obchodných zákaziek

Evidencia marketingových akcií

Jednoduchá komunikácia a synchronizácia s MS Outlook

Starostlivosť o zákazníka

Kontaktné centrum

Ostatné možnosti využitia a vlastnosti modulu

 

Kontaktný formulár

Vypočítajte 3+5 a výsledné číslo napíšte do políčka
 

 Hotelové a reštauračné sytémy