Asseco HELIOS Easy

Asseco HELIOS Easy podporuje rozvoj vášho podnikania

Informačný systém Asseco HELIOS Easy vám pomôže zefektívniť a sprehľadniť všetky potrebné agendy spoločnosti, zvýši schopnosť reagovať a predvídať situáciu na trhu, a tým zvýšiť vašu konkurencieschopnosť. Získate lepšiu kontrolu prevádzkových nákladov aj celkového hospodárenia. Asseco HELIOS Easy obsahuje potrebné agendy pre vaše podnikanie a je možné ho kedykolVek rozšíriť o ďalšie funkcionality (výroba, ekonomika, obchod a iné).

 

Osvedčené riešenie s tradíciou viac ako 25 rokov na trhu ERP

 profesionálny ERP systém za výhodnú cenu  prednastavená databáza umožňujúca rýchle a bezproblémové nasadenie  prispôsobivý systém pripravený na rast zákazníka - svižný reporting, precízny controlling a manažérske vyhodnocovanie

Ekonomika a finančné riadenie

 • automatické vedenie účtovníctva alebo možnosť ručného zadávania dokladov s voľbou ďalšieho členenia na strediská, zákazky, zamestnancov, vozidlá, nákladové okruhy a pod. Pokrýva širokú škálu funkcionalít a kontrol pre účtovné firmy, ale aj pre štandardné vedenie účtovnej agendy
 • vedenie hotovostnej pokladne v hlavnej alebo cudzích menách. Zahŕňa vytváranie príjmových a výdavkových dokladov, zaúčtovanie vytvorených dokladov do modulu účtovníctvo, tlač pokladničných dokladov a pokladničnej knihy, vlastné nastavenie prehľadov [zobrazenie a tlač stĺpcov pomocou filtrov)
 • evidencia investičného aj drobného majetku, daňové a účtovné odpisy podlá legislatívy. Obsahuje taktiež tzv. 3. odpisy - definovateľné individuálne, zvýšenie ceny, vyradenie majetku, zmenu sadzby alebo odpisovej skupiny, zmenu umiestnenia, zmenu zodpovednej osoby a pod.
 • zaznamenávanie a elektronická distribúcia korešpondencie organizácie, samostatné alebo s fakturáciou. Na každom zázname je možné sledovať pohyby pošty, teda kto a komu poštu predal, a to od dátumu evidencie až po súčastnosť.
 • evidencia a následné spracovanie vnútrofiremnej agendy a aktivít smerom ku klientovi alebo obchodnému partnerovi. Je súčasťou širšej funkcionality Asseco HELIOS CRM. Použitie je veľmi obsiahle a umožnuje napríklad vedenie servisnej zákazky, vedenie obchodnej zákazky, marketingové akcie, starostlivosť o zákazníka, úlohy, kalendáre, prepojenie na MS Outlook.

 CRM a služby

 Mzdy a ľudské zdroje

• komplexné spracovanie mzdovej agendy, vrátane evidencie pracovných pomerov, predspracovanie miezd, výpočet miezd, výplatu mzdy bankou, hromadné účtovanie miezd, štatistické výkazy, sociálne a zdravotné poistenie, dane, exekúcie, pravidelné platby a iné

Doprava

 • • sledovanie služobných alebo súkromných jázd firemným alebo súkromným vozidlom. Knihu je možné evidovať pre ľubovoľný počet vozidiel evidovaných v module Doprava
 • • nadštandardné možnosti používateľského prispôsobenia [nastaviteľné editory, tvorba vlastných atribútov, volba vizualizácie informácií a iné)  možnosť používania ERP vo forme „on premise” alebo v ERPORT cloude
 • • kvalitná podpora používateľov a administrátorov (telefonický či e-mailový hotline, školenia a webináre)
 • evidencia skladovej agendy, tvorba skladových dokladov (príjemky, výdajky, prevodky) a doklady k inventúram. Modul poskytuje presný prehľad o zmenách stavu na sklade, pohyboch výrobných čísel či umiestnení
 • sledovanie stavu a pohybov výrobných čísiel alebo šarží a ich expirácií
 • Kusovník [kompletačná položka) je zostava, ktorá slúži k popisu z akých materiálov a/alebo dielov sa skladá konkrétny výrobok
 • kompletné pokrytie obchodno-logistického procesu. Obsahuje Ponuky, Došlé objednávky, Vydané objednávky, Rezervácie, Expedičné príkazy, Ponukové ceny, Zľavy a rabaty, Súvisiace označenia tovaru
 • evidencia vydaných a prijatých faktúr a vzájomných zápočtov, zálohových faktúr atď

Skladové hospodárstvo a obchod

Výroba

 pokrytie oblasti technologickej prípravy výroby, noriem, kusovníkov (teda receptúr) a podobne. Zahŕňa oblasť konštrukčnej a technologickej prípravy výroby. Poskytuje nástroje pre rýchle a komfortné evidovanie základných údajov, prípadne pre ich udržiavanie. Súčasťou modulu TPV je i tzv. Predbežný plán. V rámci predbežného plánu sa dajú robiť výpočty kalkulácií, kapacít, materiálových požiadaviek a potreba náradia

• zadanie plánu, výrobných príkazov, odvádzanie výroby a evidenciu rozpracovanej výroby. Zdieľa spoločnú dátovú základňu s Technickou prípravou výroby. Zo zadaného plánu výroby vznikajú jednotlivé výrobné príkazy. Na výrobný príkaz sa dá denne vydávať materiál a polotovary, odvádzať jednotlivé výrobné operácie, odvádzať vedľajšie produkty výroby, generovať objednávky na kooperácie a sledovať nábeh nákladov v skutočných cenách.

Kontaktný formulár

Vypočítajte 3+5 a výsledné číslo napíšte do políčka
 

 Hotelové a reštauračné sytémy